موضوع: مقالات و خبرها : ناصر
پيام رسان
پيام رسان

از طريق زير سيستم گزارش ساز مي توان گزارشات متفاوتي با فيلتر هاي مورد نظر براي كليه بخشهاي مختلف نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان ايجاد نمود.

اتوماسيون اداري
اتوماسيون اداري

اين زيرسيستم وظيفه گردش مكاتبات درون سازماني را بعهده داشته و قادر مي‌باشد، ضمن تعريف ساختار سازماني موسسه، كاركنان، نقش ها، دسترسي آنان را تعريف و مديريت نمايد.

موتور قانون
موتور قانون

قوانين مربوط به كسب و كار

مديريت ارتباط با مشتريان
مديريت ارتباط با مشتريان

زيرسيستم مديريت ارتباط با مشتريان، با محور قرار دادن مشتري، كليه ارتباطات داخلي و خارجي سازمان را رصد نموده و گزارشات مورد نياز را در اختيار مديران شركت قرار مي دهد.

پرسنلي
پرسنلي

در اين زيرسيستم امكان مديريت منابع انساني سازمان فراهم مي‌گردد، و با استفاده از امكانات موجود در چرخه‌ها، فرايندهاي جذب، استخدام، ارتقاء، رهايي و .... براي كليه كاركنان سازمان فراهم مي‌گردد.

حسابداري
حسابداري

زيرسيستم حسابداري به‌عنوان قلب سيستم مديريت منابع سازمان جام، با هدف مديريت حساب‌ها در سطح شركت طراحي و پياده‌سازي گرديده است.

بودجه
بودجه

با استفاده از اين زيرسيستم مي‌توان بودجه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي شركت را تعيين و كليه فرايندهاي مالي سازمان را با استفاده از آن كنترل نمود.

توليد
توليد

زيرسيستم توليد در راستاي مكانيزاسيون فرآيندهاي برنامه‌ريزي و كنترل توليد محصولات طراحي شده است. اين سيستم با ذخيره‌ي اطلاعات فرآيندهاي مختلف توليد و عملكرد يكپارچه با زيرسيستم...

اموال
اموال

سيستم دارايي هاي ثابت جام با هدف پوشش كليه فرآيند هاي موجود در اين حوزه و مديريت عمليات مربوط به اموال سازمان طراحي شده است.