گروه : پنل شبكه
D-Link NPP-6A2BLK481 Cat6A Keystone 48 Port Patch Panel

39,475,000 ریال

D-Link NPP-6A2BLK481 Cat6A Keystone 48 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-5E2BLK481 Cat5E Keystone 48 Port Patch Panel

35,392,500 ریال

D-Link NPP-5E2BLK481 Cat5E Keystone 48 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-C62BLK481 Cat6 Keystone 48 Port Patch Panel

29,395,000 ریال

D-Link NPP-C62BLK481 Cat6 Keystone 48 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-5E2BLK241 Cat5E Keystone 24 Port Patch Panel

22,261,000 ریال

D-Link NPP-5E2BLK241 Cat5E Keystone 24 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-6A2BLK241 Cat6A Keystone 24 Port Patch Panel

19,730,990 ریال

D-Link NPP-6A2BLK241 Cat6A Keystone 24 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-C61BLK481 Cat6 UTP Keystone 48 Port Patch Panel

15,647,000 ریال

D-Link NPP-C61BLK481 Cat6 UTP Keystone 48 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Knet K-N1122 Cat6A STP 24 Port Patch Panel

13,980,000 ریال

Knet K-N1122 Cat6A STP 24 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-C61BLK243 Cat6 UTP Angular Keystone 24 Port Patch Panel

11,880,000 ریال

D-Link NPP-C61BLK243 Cat6 UTP Angular Keystone 24 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-5E1BLK481 Cat5E UTP Keystone 48 Port Patch Panel

10,680,000 ریال

D-Link NPP-5E1BLK481 Cat5E UTP Keystone 48 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-6A1BLK242 Cat6A Keystone 24 Port Patch Panel

9,886,000 ریال

D-Link NPP-6A1BLK242 Cat6A Keystone 24 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-C61BLK242 Cat6 UTP Angular Keystone 24 Port Patch Panel

8,190,000 ریال

D-Link NPP-C61BLK242 Cat6 UTP Angular Keystone 24 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

D-Link NPP-6A1BLK241 Cat6A UTP Keystone 24 Port Patch Panel

7,880,000 ریال

D-Link NPP-6A1BLK241 Cat6A UTP Keystone 24 Port Patch Panel(شبكه-پنل شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0