گروه : ذخيره ساز تحت شبكه NAS
QNAP TS-328 2GB 3-Bay Diskless NAS

75,880,000 ریال

QNAP TS-328 2GB 3-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-431P 1GB 4-Bay Diskless NAS

67,000,000 ریال

QNAP TS-431P 1GB 4-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-231P2-1G 2-Bay Diskless Personal Cloud NAS

62,800,000 ریال

QNAP TS-231P2-1G 2-Bay Diskless Personal Cloud NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Western Digital My Cloud EX4100 Expert Series 4-Bay 16TB Network Attached Storage
قیمت : تماس گرفته شود

Western Digital My Cloud EX4100 Expert Series 4-Bay 16TB Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Western Digital My Cloud EX4100 Diskless 4-Bay Network Attached Storage
قیمت : تماس گرفته شود

Western Digital My Cloud EX4100 Diskless 4-Bay Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-228A-US 1GB 2-Bay Diskless NAS
قیمت : تماس گرفته شود

QNAP TS-228A-US 1GB 2-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Western Digital My Cloud EX4100 4-Bay 8TB Network Attached Storage NAS Server
قیمت : تماس گرفته شود

Western Digital My Cloud EX4100 4-Bay 8TB Network Attached Storage NAS Server(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-231P2-4G 2-Bay Diskless Personal Cloud NAS
قیمت : تماس گرفته شود

QNAP TS-231P2-4G 2-Bay Diskless Personal Cloud NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-431X2-2G-US 2GB 4-Bay Diskless NAS
قیمت : تماس گرفته شود

QNAP TS-431X2-2G-US 2GB 4-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-431P2-1G 4-Bay Diskless NAS
قیمت : تماس گرفته شود

QNAP TS-431P2-1G 4-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Western Digital My Cloud EX4100 Series 4-Bay 24TB Network Attached Storage
قیمت : تماس گرفته شود

Western Digital My Cloud EX4100 Series 4-Bay 24TB Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-431X2-8G-US 8GB 4-Bay Diskless NAS
قیمت : تماس گرفته شود

QNAP TS-431X2-8G-US 8GB 4-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0