گروه : سوييچ شبكه
CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch

1,194,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch

709,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch

559,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

529,980,000 ریال

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch

379,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch

291,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch

261,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch

259,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

252,530,000 ریال

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch

240,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch

199,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48TS-L 48Port Managed Switch

148,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48TS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0