گروه : سوييچ شبكه
CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch

1,599,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

682,980,000 ریال

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch

649,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch

599,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch

559,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch

311,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch

281,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

272,530,000 ریال

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch

259,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch

250,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch

234,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48TS-L 48Port Managed Switch

229,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48TS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0