گروه : سوييچ شبكه
CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch

1,599,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch

1,349,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

682,980,000 ریال

CISCO SG350XG 24T 24Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch

659,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-48T-S 48Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch

559,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-12XS-S 12Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch

335,480,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PS-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch

312,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPD-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3750G-48PS-S 48Port 10/100/1000 Switch

289,980,000 ریال

CISCO WS-C3750G-48PS-S 48Port 10/100/1000 Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch

282,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch

272,530,000 ریال

CISCO SG350XG 2F10 12Port 10GBaseT Stackable Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch

259,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch

251,980,000 ریال

CISCO WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0