گروه : كارت شبكه
Intel EXPI9301CT Gigabit CT PCI-e Desktop Adapter

7,080,000 ریال

Intel EXPI9301CT Gigabit CT PCI-e Desktop Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK TL-WN822N 300Mbps High Gain Wireless USB Adapter

3,930,000 ریال

TP-LINK TL-WN822N 300Mbps High Gain Wireless USB Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Tenda U12 AC1300 Wireless Network Adapter

3,480,000 ریال

Tenda U12 AC1300 Wireless Network Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK TL-WN823N 300Mbps Wireless N Mini USB Adapter

3,180,000 ریال

TP-LINK TL-WN823N 300Mbps Wireless N Mini USB Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Intel PWLA8390MT PRO 1000 MT Desktop Adapter

3,060,000 ریال

Intel PWLA8390MT PRO 1000 MT Desktop Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter

2,930,000 ریال

TP-LINK TL-WN851ND 300Mbps Wireless N PCI Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK TL-WN722N 150Mbps High Gain Wireless USB Adapter

2,530,000 ریال

TP-LINK TL-WN722N 150Mbps High Gain Wireless USB Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Faranet FN-U3E1000-1 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter

2,450,000 ریال

Faranet FN-U3E1000-1 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Tenda U6 Wireless N300 High Gain USB Adapter

2,330,000 ریال

Tenda U6 Wireless N300 High Gain USB Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TP-LINK TL-WN725N 150Mbps Wireless N Nano USB Adapter

2,330,000 ریال

TP-LINK TL-WN725N 150Mbps Wireless N Nano USB Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Faranet FN-UCE1000 Type-C To Ethernet LAN Adapter

2,250,000 ریال

Faranet FN-UCE1000 Type-C To Ethernet LAN Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Faranet FN-U2WA600 AC600 Dual Band Wireless USB Adapter

2,050,000 ریال

Faranet FN-U2WA600 AC600 Dual Band Wireless USB Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0