گروه : چرخ دنده پرينتر
چرخ دنده كلاج دستي 2035
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده كلاج دستي 2035(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده قابدار 4200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده قابدار 4200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده فيوزينگ 4200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده فيوزينگ 4200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده قابدار بدون پايه 4200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده قابدار بدون پايه 4200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده تفلون 2850
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده تفلون 2850(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده كلاج سيني 1320
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده كلاج سيني 1320(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده فيوزينگ 401
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده فيوزينگ 401(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده سرپرس 1200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده سرپرس 1200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده كلاج 1010
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده كلاج 1010(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده فيوزينگ 4014
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده فيوزينگ 4014(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده قابدار كامل 401
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده قابدار كامل 401(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده درايو 2850
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده درايو 2850(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0