گروه : چيپست
سامسونگ/407-3185

17,000,025 ریال

سامسونگ/407-3185(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

اچ پي/2600-1600

1,260,000 ریال

اچ پي/2600-1600(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

لكس مارك / 260

480,000 ریال

لكس مارك / 260(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

اچ پي/43X

360,000 ریال

اچ پي/43X(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

سامسونگ  / 111

350,000 ریال

سامسونگ / 111(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

اچ پي / يو 4

300,000 ریال

اچ پي / يو 4(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

سامسونگ / 117

300,000 ریال

سامسونگ / 117(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

سامسونگ/101

300,000 ریال

سامسونگ/101(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

اچ پي / 9720 /رنگي

300,000 ریال

اچ پي / 9720 /رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

اچ پي / 6012 / رنگي

260,000 ریال

اچ پي / 6012 / رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

اچ پي 330/ رنگي

250,000 ریال

اچ پي 330/ رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

اچ پي / 14a

250,000 ریال

اچ پي / 14a(مواد اوليه توليد-چيپست)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0