گروه : پرده نمايش
Scope Electrical Video Projector Screen 600*400

359,980,000 ریال

Scope Electrical Video Projector Screen 600*400(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Scope Electrical Video Projector Screen 400*300

66,980,000 ریال

Scope Electrical Video Projector Screen 400*300(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CW300A Motorized Projector Screen 300x166

43,400,000 ریال

Celexon CW300A Motorized Projector Screen 300x166(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CS3A Electric Ceiling Projector Screen 3x3

42,000,000 ریال

Celexon CS3A Electric Ceiling Projector Screen 3x3(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CW240A Motorized Projector Screen 240x135

35,000,000 ریال

Celexon CW240A Motorized Projector Screen 240x135(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CF180WZ Fixed Frame Screens

34,000,000 ریال

Celexon CF180WZ Fixed Frame Screens(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CS250A Motorized Projector Screen 250x250

33,000,000 ریال

Celexon CS250A Motorized Projector Screen 250x250(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Scope Electrical Video Projector Screen 300*300

26,480,000 ریال

Scope Electrical Video Projector Screen 300*300(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CW200A Motorized Projector Screen 200x113

26,000,000 ریال

Celexon CW200A Motorized Projector Screen 200x113(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CW240M Manual Projector Screen 240x135

25,000,000 ریال

Celexon CW240M Manual Projector Screen 240x135(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Celexon CS250M Manual Projector Screen 250x250

24,800,000 ریال

Celexon CS250M Manual Projector Screen 250x250(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Scope Electrical Video Projector Screen 250*250

24,480,000 ریال

Scope Electrical Video Projector Screen 250*250(ماشينهاي اداري-پرده نمايش)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0