گروه : پرزنتر
Logitech SPOTLIGHT Professional Wireless Remote Presenter

43,670,000 ریال

Logitech SPOTLIGHT Professional Wireless Remote Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Logitech R700 Professional Wireless Presenter

14,280,000 ریال

Logitech R700 Professional Wireless Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Logitech R500 Laser Presentation Remote Presenter

13,970,000 ریال

Logitech R500 Laser Presentation Remote Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Logitech R400 Wireless Presenter

11,620,000 ریال

Logitech R400 Wireless Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Lefant F8 Wireless Presenter

3,200,000 ریال

Lefant F8 Wireless Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Exon A601 Wireless Presenter

1,660,000 ریال

Exon A601 Wireless Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

MIT PP-927 Wireless Presenter

1,600,000 ریال

MIT PP-927 Wireless Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Exon 102 Wireless Presenter

1,350,000 ریال

Exon 102 Wireless Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Exon 504 Wireless Presenter
قیمت : تماس گرفته شود

Exon 504 Wireless Presenter(ماشينهاي اداري-پرزنتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0