گروه : دستگاه حضور غياب
PalizAfzar Tiara Attendance Device

65,980,000 ریال

PalizAfzar Tiara Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Karaban KTA-950P Attendance Device

45,000,000 ریال

Karaban KTA-950P Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Karaban KTA-550 Attendance Device

32,980,000 ریال

Karaban KTA-550 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PalizAfzar ZK UFace 102 Face Recognition Attendance Device

31,800,000 ریال

PalizAfzar ZK UFace 102 Face Recognition Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PalizAfzar Timax TX9 Attendance Device

22,800,000 ریال

PalizAfzar Timax TX9 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PalizAfzar VF600 Attendance Device

22,600,000 ریال

PalizAfzar VF600 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

ZKTeco MP-53 Attendance Device

22,500,000 ریال

ZKTeco MP-53 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Karaban KTA-260 Attendance Device

22,380,000 ریال

Karaban KTA-260 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Karaban KTA-610 Attendance Device

21,980,000 ریال

Karaban KTA-610 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PalizAfzar Timax TX2 Attendance Device

21,300,000 ریال

PalizAfzar Timax TX2 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Karaban KTA-120 Attendance Device

11,500,000 ریال

Karaban KTA-120 Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

PalizAfzar Timax TX Attendance Device

10,800,000 ریال

PalizAfzar Timax TX Attendance Device(ماشينهاي اداري-دستگاه حضور غياب)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0