آرشیو مطالب براساس مرداد,1398
پيغام خطاي 72 ( ليزر اسكنر) در پرينتر
پيغام خطاي 72 ( ليزر اسكنر) در پرينتر

در اينجا ما به ارور ها و پيغام هاي خطاي پرينتر مي پردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي 68 ، 69 ، E6 ، 76 ، 78 در پرينتر
پيغام خطاي 68 ، 69 ، E6 ، 76 ، 78 در پرينتر

در اينجا ما به بررسي ارورهاو پيغام هاي خطاي پرينتر مي پردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي 60 در پرينتر ( Eject )
پيغام خطاي 60 در پرينتر ( Eject )

در اينجا ما قصد داريم به پيغام 60 در پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي  Print Unable 46در پرينتر
پيغام خطاي  Print Unable 46در پرينتر

در اين جا ما قصد داريم به بررسي پيغام  (Print Unable 46) بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطا كد CF ، 46 در پرينتر
پيغام خطا كد CF ، 46 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي پيغام ها و ارورهاي پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطا كد B9 در پرينتر
پيغام خطا كد B9 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي ارور ها و پيغام خطاي پرينتر بپردازيم ، با ما همراه باشيد

پيغام خطا كد A5  در پرينتر
پيغام خطا كد A5  در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي ارور ها و پيغام هاي خطاي  پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد

پيغام خطا كد 82 ، 83 ، 84 ، 88 ، A2، A3  در پرينتر
پيغام خطا كد 82 ، 83 ، 84 ، 88 ، A2، A3  در پرينتر

در اينجا ما به بررسي پيغام هاي خطا كد 82 ، 83 ، 84 ، 88 ، A2، A3 پرينتر مي پردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطا كد 50 ، D7  در پرينتر
پيغام خطا كد 50 ، D7  در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي ارور ها و پيغام هاي خطاي پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطا كد 26 ،27، 28 ، 29 در پرينتر
پيغام خطا كد 26 ،27، 28 ، 29 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي ارور ها و كد خطاهاي پرينتر را بپردازيم . ( خطا كد 26 ،27، 28 ، 29 ) با ما همراه باشيد.