آرشیو مطالب براساس مرداد,1398
پيغام خطاي كد 51 ، 52 در پرينتر
پيغام خطاي كد 51 ، 52 در پرينتر

در اينجا ما به بررسي پيغام ها و ارورهاي پرينتر مي پردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي كد 31 و 32 در پرينتر
پيغام خطاي كد 31 و 32 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي پيغام ها و كد خطا هاي پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي كد 30، 31، 32، 33، 34،35، 36، 37، 38 ،41،50 ، 51 ، 52 در پرينتر
پيغام خطاي كد 30، 31، 32، 33، 34،35، 36، 37، 38 ،41،50 ، 51 ، 52 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي كد خطاها و ارور هاي پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي كد  74 در پرينتر
پيغام خطاي كد  74 در پرينتر

در اينجا ما قصد دارديم ييغام ها و خطاهاي پرينتر را بررسي كنيم با ما همراه باشيد

پيغام خطاي شماره 59 در پرينتر
پيغام خطاي شماره 59 در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به ارور ها و پيغام هاي پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي Comm.Error در پرينتر
پيغام خطاي Comm.Error در پرينتر

در اينجا ما قصد داريم به بررسي ارور يا پيغام خطاي Comm.Error در پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي 72 ( ليزر اسكنر) در پرينتر
پيغام خطاي 72 ( ليزر اسكنر) در پرينتر

در اينجا ما به ارور ها و پيغام هاي خطاي پرينتر مي پردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي 68 ، 69 ، E6 ، 76 ، 78 در پرينتر
پيغام خطاي 68 ، 69 ، E6 ، 76 ، 78 در پرينتر

در اينجا ما به بررسي ارورهاو پيغام هاي خطاي پرينتر مي پردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي 60 در پرينتر ( Eject )
پيغام خطاي 60 در پرينتر ( Eject )

در اينجا ما قصد داريم به پيغام 60 در پرينتر بپردازيم با ما همراه باشيد .

پيغام خطاي  Print Unable 46در پرينتر
پيغام خطاي  Print Unable 46در پرينتر

در اين جا ما قصد داريم به بررسي پيغام  (Print Unable 46) بپردازيم با ما همراه باشيد .