آرشیو مطالب براساس آبان,1397
گير كردن كاغذ در پرينتر 2055
گير كردن كاغذ در پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم به شما توضيح دهيم كه اگر كاغذ در داخل پرينترهاي HP LaserJet P2050 و HP LaserJet P2055 وHP LaserJet P2030 و HP LaserJet P2055dn و HP LaserJet P2055d و HP LaserJet P2035 گير كرده باشيد ، چگونه بدون آسيب رساندن به دستگاه كاغذ را بيرون بياوريد با ما همراه باشيد .

آموزش تعويض برد  ECUپرينتر 2055
آموزش تعويض برد  ECUپرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض ECU پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر 2055
آموزش باز كردن فيوزينگ پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض فيوزينگ پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن برد PCA درپرينتر 2055
آموزش باز كردن برد PCA درپرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض برد PCA در پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن ثبت كننده Registration assembly پرينتر 2055
آموزش باز كردن ثبت كننده Registration assembly پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن مجمع ثبت كننده (Registration assembly ) پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035را به شما آموزش بدهيم .با ما همراه باشيد .

آموزش تعويض سنسور معكوس ( sensor Reverse  ) پرينتر 2055
آموزش تعويض سنسور معكوس ( sensor Reverse  ) پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض سنسور معكوس ( sensor Reverse )پرينترهاي HPLaserJet P2055DN وHPLaserJet P2055X وHPLaserJet P2035N و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن برد 2 PCA در پرينتر 2055
آموزش باز كردن برد 2 PCA در پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض برد ( PCA  ) پرينت هاي  HPLaserJet P2050 و HP LaserJet P2055 و  HP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن چرخ دنده پرينتر 2055
آموزش باز كردن چرخ دنده پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض چرخ دنده پيكاپ پرينترهاي HP LaserJet P2050 و HP LaserJet P2055 و   HP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر 2055
آموزش باز كردن اسكن ليزر پرينتر 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض اسكن ليزر پرينترهاي HP LaserJet P2050 و HP LaserJet P2055  وHP LaserJet P2030را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد

آموزش باز كردن  solenoid  در پرينتر اچ پي 2055
آموزش باز كردن  solenoid  در پرينتر اچ پي 2055

در اين مقاله ما قصد داريم نحوه باز كردن و تعويض solenoid پيكاپ سيني اصلي پرينتر  HP LaserJet P2055  و  HP LaserJet P2035 را به شما آموزش بدهيم . با ما همراه باشيد.