عبارت جستجو : دنده
چرخ دنده كلاج 1102
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده كلاج 1102(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده كلاج 1200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده كلاج 1200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده فيوزينگ 4200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده فيوزينگ 4200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده درايو 5200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده درايو 5200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده اتصال به دنده قابدار HP 2035
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده اتصال به دنده قابدار HP 2035(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده سرهات رولر 8000
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده سرهات رولر 8000(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده آهني رابط فيوزينگ 5100
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده آهني رابط فيوزينگ 5100(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده قابدار كامل 2035
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده قابدار كامل 2035(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده درايو 2850
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده درايو 2850(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده قابدار 4200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده قابدار 4200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده فيوزينگ 1200
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده فيوزينگ 1200(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0

چرخ دنده كلاج 1610
قیمت : تماس گرفته شود

چرخ دنده كلاج 1610(مواد اوليه توليد-چرخ دنده پرينتر)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

نحوه دريافت : 0