عبارت جستجو : قيمت پ
CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch

1,599,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24XS-S 24Port Managed Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-1673U-RP-16G-US 16GB 16-Bay Diskless NAS server

1,399,980,000 ریال

QNAP TS-1673U-RP-16G-US 16GB 16-Bay Diskless NAS server(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch

1,349,980,000 ریال

CISCO WS-C3850-24S-S 24Port Manageable Switch(شبكه-سوييچ)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

TOSHIBA e-STUDIO 3008a Copier Machine

1,199,980,000 ریال

TOSHIBA e-STUDIO 3008a Copier Machine(ماشينهاي اداري-كپي)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-1273U-RP-8G-US 8GB 12-Bay Diskless NAS

1,099,980,000 ریال

QNAP TS-1273U-RP-8G-US 8GB 12-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-873U-RP-8G 8GB 8Bay Diskless NAS

994,980,000 ریال

QNAP TS-873U-RP-8G 8GB 8Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-1277-1600-8G 12-Bay Diskless NAS

934,980,000 ریال

QNAP TS-1277-1600-8G 12-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-EC1680U-E3-4GE-R2 16-Bay Diskless NAS

895,000,000 ریال

QNAP TS-EC1680U-E3-4GE-R2 16-Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-853BU-RP-4G 8-Bay Diskless Network Attached Storage

868,980,000 ریال

QNAP TS-853BU-RP-4G 8-Bay Diskless Network Attached Storage(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TES-1885U-D1521-8GR 8GB 18-Bay Diskless NAS server

860,000,000 ریال

QNAP TES-1885U-D1521-8GR 8GB 18-Bay Diskless NAS server(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-877-1600-8G 8GB 8Bay Diskless NAS

817,630,000 ریال

QNAP TS-877-1600-8G 8GB 8Bay Diskless NAS(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

QNAP TS-1232XU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless NAS server

774,360,000 ریال

QNAP TS-1232XU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless NAS server(شبكه-ذخيره ساز تحت شبكه NAS)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0