عبارت جستجو : 09-15-014
Intel EXPI9301CT Gigabit CT PCI-e Desktop Adapter

7,080,000 ریال

Intel EXPI9301CT Gigabit CT PCI-e Desktop Adapter(شبكه-كارت شبكه)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0