عبارت جستجو : Sadata
Sadata X.SERIES SP-16.0 1600W Power Supply

11,100,000 ریال

Sadata X.SERIES SP-16.0 1600W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata Alvand Computer Case

2,380,000 ریال

Sadata Alvand Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata Sahand Computer Case

2,380,000 ریال

Sadata Sahand Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata SADATA SC107 Computer Case

2,330,000 ریال

Sadata SADATA SC107 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata Dena Computer Case

2,330,000 ریال

Sadata Dena Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata SADATA SC105 Computer Case

2,330,000 ریال

Sadata SADATA SC105 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata SC-V106 Computer Case

2,330,000 ریال

Sadata SC-V106 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata SP-350W Power Supply

2,150,000 ریال

Sadata SP-350W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata SADATA SC109 Computer Case

2,130,000 ریال

Sadata SADATA SC109 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata Sabalan Computer Case

2,100,000 ریال

Sadata Sabalan Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata Damavand Computer Case

2,080,000 ریال

Sadata Damavand Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0

Sadata SADATA SC108 Computer Case

1,970,000 ریال

Sadata SADATA SC108 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

في فروش : 0

نام مصرف كننده : 0