عبارت جستجو : Sadata
Sadata X.SERIES SP-16.0 1600W Power Supply

11,100,000 ریال

Sadata X.SERIES SP-16.0 1600W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

Sadata SP-350W Power Supply

1,990,000 ریال

Sadata SP-350W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

Sadata SP-230W Power Supply

1,660,000 ریال

Sadata SP-230W Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

Sadata SP330 Power Supply

1,490,000 ریال

Sadata SP330 Power Supply(كامپيوتر-منبع تغذيه Power)

Sadata SC-V103 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SC-V103 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

Sadata SADATA SC101 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SADATA SC101 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

Sadata SADATA SC107 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SADATA SC107 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

Sadata SADATA SC109 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SADATA SC109 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

Sadata SC-V106 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SC-V106 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

Sadata SADATA SC110 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SADATA SC110 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

Sadata SADATA SC108 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SADATA SC108 Computer Case(كامپيوتر-كيس)

Sadata SADATA SC104 Computer Case

1,400,000 ریال

Sadata SADATA SC104 Computer Case(كامپيوتر-كيس)